שיחת השבוע - הגיליון השבועי לכל יהודי

הגיליון השבועי לכל יהודי. מס' 847, ערב שבת  פ' שמיני, כ"ד באדר ב' תשס"ג (28.3.03)

יוצא לאור על-ידי צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר) ת"ד 14 כפר חב"ד 72915, טל' 03-9607588, פקס: 03-9606169

עורך: מנחם ברוד   @  יו"ר: הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב

קובץ גרפי בפורמט PDF

לדף ההורדות

גליונות קודמים

עמוד 1

עמדה שבועית

כך נסגר המעגל

מבט לאחור, אל שתים-עשרה השנים, מאז מלחמת המפרץ ועד ימינו, מציג לפנינו מעגל אירועים בלתי-נתפס. מתחוללים כאן אירועים שהם חלק מהמהלך האלוקי המוביל ל"הגיע זמן גאולתכם"

אנו חיים בתוך אירועים דרמטיים. כל אחד ואחד מהם כשהוא לעצמו נראה אירוע נקודתי, אולם כשמחברים את הנקודות לתמונה שלמה, מתחילים לראות כי מתחולל כאן מהלך גדול ונשגב. המתקפה האמריקנית בעיראק היא למעשה המשכה של המלחמה שהחלה לפני שתים-עשרה שנים ונקטעה באמצע. עכשיו כאילו ממשיכים מאותה נקודה שבה עצרו אז, והפעם הכוונה היא לסיים את המלאכה.

כמה סמלי הדבר שהמלחמה הקודמת נסתיימה ביום פורים, והשנה בדיוק ביום זה, בפורים, ניתן האולטימטום הסופי על-ידי נשיא ארה"ב, ובמוצאי שושן-פורים החלה המתקפה. עוד סמליות אפשר לראות בעובדה שהחורף בשנה ההיא וגם בשנה זו היה סוער ועתיר גשמים, במידה מפתיעה ובלתי-משוערת לחלוטין. יש כאן המחשה פלאית לעובדה שזו מלחמת המשך והשלמה למלחמה שהחלה לפני שתים-עשרה שנים.

להבין את המשמעות

מבט לאחור, אל שתים-עשרה השנים הללו, מציג לפנינו מעגל אירועים בלתי-נתפס. בעקבות המלחמה ההיא, שנקטעה באמצעה, זומנה ועידת מדריד, שגרמה לנפילת הממשלה בישראל. הממשלה החדשה הפתיעה את הכול בהליכתה להסכמי אוסלו, שגררו סערת אירועים שלא היו כמותם בישראל – מסירת שטחים נרחבים מארצנו לידי האוייב, פיגועי טרור המוניים, רצח ראש-ממשלה, חילופי שלטון בזה אחר בה. היו לנו אוסלו ב, ועידת ואי, קמפ-דייוויד, ואחרי כל זאת פרץ העימות הגדול לפני כשנתיים וחצי, שהחזיר בהדרגה לידנו את השליטה בשטחים שנמסרו בשעתו לידי הרשות הפלסטינית. כך נסגר מעגל אירועים דרמטי שנפרס על-פני שתים-עשרה שנים.

לא ניתנה לנו היכולת לצפות קדימה, אל אירועי העתיד, אבל בהחלט נדרשים אנו להתבונן באירועים החולפים על פנינו ולקלוט את משמעותם. העובדה שמתחוללים כאן אירועים גדולים כל-כך ובלתי-צפויים לחלוטין, שבאים לאחר מהלך דרמטי לא-פחות של קריסת המשטר הקומוניסטי – מחייבת אותנו לפקוח עיניים ולנסות לחפש את המשמעות שמאחוריהם.

כזכור, ערב מלחמת המפרץ קישר הרבי מליובאוויטש את האירועים הללו למדרש המפורסם (ילקוט שמעוני ישעיה ס): "שנה שמלך המשיח נגלה בו, כל מלכי אומות-העולם מתגרים זה בזה", ובהמשך מתואר העימות במפרץ הפרסי, כאשר "ישראל מתרעשים ומתבהלים ואומרים להיכן נבוא ונלך". ואומר להם הקב"ה: "בניי, אל תתייראו, כל מה שעשיתי, לא עשיתי אלא בשבילכם. מפני-מה אתם מתייראים? אל תיראו, הגיע זמן גאולתכם".

ומעניין, בשבת שלאחר פרוץ מלחמת המפרץ דיבר הרבי על המלחמה שעתידה להסתיים בניצחון מוחלט, וציטט את הפסוק "זבח לה' בבצרה". אולם במוצאי השבת הורה, במפתיע, לגנוז את הדברים הללו ואמר משפט סתום: "עוד חזון למועד". הנה כי-כן, הדברים נאמרו ונגנזו עד בוא שעתם. ועכשיו, מתברר, הגיעה השעה.

לצפות, לא לפחד

זה אפוא ההקשר שבו יש לראות את המלחמה בעיראק. אם בכלל נאמר "לב מלכים ושרים ביד ה'", הרי כל מהלך האירועים שהוליכו למלחמה זו מעיד על יד ההשגחה – מהפיגוע הבלתי-נתפס במגדלי התאומים ועד הנחישות האמריקנית להתעמת עם העולם כולו. מתחוללים כאן אירועים שהם חלק מהמהלך האלוקי המוביל ל"הגיע זמן גאולתכם".

למעשה, אירועי המלחמה הזאת מתוארים גם בזוהר (סוף פרשת וארא), ומעניין לציין את דברי ה'מצודת-דוד' בפירושו לסוף יואל, על הפסוק: "ונקיתי דמם לא ניקיתי, וה' שוכן בציון". נאמר שם: "אל יפחדו ישראל פן כשידעו הבבליים שנחרץ משפטם להרג יתחזקו לנקום נקם מישראל, בחושבם כאשר יאבדו – יאבדו; כי ה' שוכן בציון ולא יהיה לאל-ידם".

נתחזק אפוא באמונה ובביטחון בקב"ה, כי אכן נזכה בקרוב ממש לראות את ניסי הגאולה האמיתית והשלמה, בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל.

בציפייה לגאולה

"בקריאה של פרשת החודש, 'החודש הזה לכם ראש חודשים', נקרא בשם ניסן, שיש בו שני נוני"ם, שרומז על ניסי ניסים; ויש לומר, שרומז גם על הפיכת הנפילה של הגלות לניסי ניסים של הגאולה".

(הרבי מליובאוויטש שבת החודש תנש"א)

ספרים

שולחן-ערוך כרך ג

מאת רבי שניאור-זלמן מלאדי

בהוצאת קה"ת

כרך שלישי, על הלכות שבת, בהוצאה חדשה של שולחן-ערוך-הרב, שחיבר רבנו הזקן בעל התניא. אותיות מאירות עיניים, מוגה משגיאות דפוס, עם ציון מקורות, הערות ומנהגים. עורך: הרב שלום-דובער לוין. טל' 9606018-03.

תורת מנחם יט-כ

שיחות הרבי מליובאוויטש

בהוצאת קה"ת

מהדורה חדשה של התוועדויות הרבי, בעברית. בכרכים שלפנינו שיחותיו משנת תשי"ז, ובהן שיחות רבות שמתפרסמות לראשונה. טל' 9606018-03.

יחל ישראל

מאת הרב ישראל-מאיר לאו

בהוצאת מכון מסורת ישראל

כרך שלישי, העוסק בשאלות ותשובות, בעיונים ובבירורי הלכה. מרבית הסוגיות עלו על שולחנו של המחבר, בתפקידו כרב הראשי לישראל ונשיא בית-הדין הגדול. בין הנושאים: מערכות איתות בשבת, פורים בשכונות החדשות בירושלים, כניסת נכרים להר-הבית ועוד. 318 עמ'. טל' 5388752-03.

הלכות שבת

מאת הרב דב טברדוביץ

בהוצאת המחבר

ספר על הלכות מוקצה ובורר, לשיטת רבנו הזקן. ציטוט הסימנים הרלוונטיים בצירוף הערות, וכן סיכום וקיצור של ההלכות השכיחות בדינים אלה. כמו-כן מובא בספר אלפון מאכלים וחפצים ודיני הגבהתם לעניין מוקצה. ספר-עזר שימושי לכול. 244 עמ'. טל' 9606924-03.

  

עמוד 2  (לתחילת הגיליון)

שולחן שבת

מעובד על פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש, על-ידי צ' לבנוני

 למעלה מהבריאה – ובתוך הבריאה

כל דבר בתורה מדוייק בתכלית, ובכלל זה גם שמות הפרשיות. שמה של פרשה מבטא את תוכנה ומהותה. על-פי זה נדרש ביאור על הקשר בין שמה של פרשתנו – שמיני – ובין העניינים הנידונים בה, כמו פירוט הבהמות, החיות, העופות והדגים המותרים והאסורים באכילה.

בפשטות, הפסוק "ויהי ביום השמיני" בא בהמשך למסופר בסוף הפרשה הקודמת, על שבעת ימי המילואים, שבהם חנכו את המשכן; ואז בא בתחילת פרשתנו תיאור האירועים שאירעו ביום השמיני. לפי זה יש ל'שמיני' קשר בולט יותר לשבעת ימי המילואים, שבסוף הפרשה הקודמת, מלפירוט בעלי-החיים האסורים באכילה, שבפרשתנו. אולם מכיוון ששמה של כל הפרשה הוא שמיני, עלינו לומר ששם זה דווקא מבטא את מהותה ועניינה.

שבע ושמונה

ידוע שהמספר שבע מייצג את שלמותם של ענייני הבריאה. העולם נברא בשישה ימים, ואחריהם בא היום השביעי, שסוגר את המעגל. נמצא אפוא שהמספר שבע משמעותו – שלמותה של הבריאה, כפי שהיא כוללת גם את הקדושה האלוקית המתלבשת בבריאה (כשם שיום השבת נכלל בתוך השבוע).

לעומת זאת, שמיני פירושו – למעלה מהבריאה. מספר זה מייצג את הכוח האלוקי שלמעלה מענייני הבריאה, ואפילו למעלה מהקדושה האלוקית המתלבשת בבריאה. שמיני מכוון אפוא לאור האלוקי שלמעלה לגמרי מכל גדרי הבריאה.

התחברות עם הבריאה

מנגד, עצם המושג שמיני מורה על קשר עם השבע שלפניו, שהרי כל עניינו של שמיני שהוא בא לאחר השבע שקדמו לו. מכאן ששמיני מייצג בכל-זאת את הקשר והזיקה של האור האלוקי שלמעלה לחלוטין מענייני הבריאה – עם הבריאה.

וזו בעצם משמעותו של המושג שמיני – שהקדושה האלוקית, שלמעלה לגמרי מכל ענייני הבריאה, תרד אל תוך הבריאה ותחדור לתוכה. שלא תישאר דרגה עילאית שאין לה קשר עם הבריאה, אלא שתתחבר עם הבריאה ותתמזג עמה.

כינור של שמונה נימין

זו הנקודה המחברת את כל העניינים המסופרים בפרשתנו. ביום השמיני ירדה השכינה למטה, לתוך המשכן. הקב"ה, שמובדל לגמרי מהבריאה, ירד למטה ושכן במשכן הגשמי שבנו בני-ישראל. זה דבר חדש לגמרי, שאינו שייך לשבעת ימי המילואים, המתוארים בפרשה הקודמת, אלא למציאות עליונה שנתחדשה בפרשתנו.

זו גם המשמעות העמוקה של דיני הבהמות והחיות הכשרות והאסורות – אף-על-פי שמדובר בעולם גשמי, שמעלים ומסתיר את האמת האלוקית, עד שיכולות להיות בו חיות ובהמות טמאות, בכל-זאת מתגלה בו הציווי האלוקי "להבדיל בין הטמא ובין הטהור", ובכך נעשה זיכוך של העולם ושל עם-ישראל. על-ידי כך דווקא מתגלה בעולם הדרגה העליונה של 'שמיני', ושלמותה תהיה בימות המשיח, בכינור של 'שמונה נימין', במהרה בימינו.

 (לקוטי שיחות כרך יז, עמ' 92)

אמרת השבוע

דם ישראל

לקראת חג-הפסח ביקר רבי לוי-יצחק מברדיצ'ב במאפיות המצות שבעירו. הוא בדק לא רק את סידורי הכשרות ואת ההידורים שבתהליך האפייה, אלא גם שוחח עם הנשים והנערות שעמלו על רידוד הבצק ושאל אותן לתנאי עבודתן. לחרדתו שמע מהן כי העבודה קשה מאוד, וכי מנהלי המאפיות מעבידים אותן מבוקר עד ערב, תמורת שכר זעום.

נכנס הצדיק לבית-המדרש וזעק: "שונאי-ישראל מעלילים עלינו שאנו לשים את המצות בדם נוצרים. זה שקר וכזב – לא בדם נוצרים לשים את המצות, אלא בדם יהודים, דמן של בנות ישראל העובדות עבודת-פרך במאפיות המצות".

מן המעיין

 כשרות האכילה

 הימנע מאכזריות

הסימן הגדול בעופות הוא הדריסה, שכל עוף הדורס לעולם טמא. מפני שדמו מחומם לאכזריותו, ונותן אכזריות בלב האוכלו. ואין בכל העופות האסורים שאינו דורס אלא אחד, הפרס או העזנייה. ואין בבהמות הטהורות שהם מעלי-גרה ומפריסי-פרסה בהמה דורסת. לפיכך הותרו לאכילה רק הבהמות שיש בהן שני סימנים אלו.

(רמב"ן)

 טמטום המוח והלב

המאכלות האסורים, נוסף על גודל העונש שמתחייב בו מי שאוכלם, נאמר במפרשים שהם מטמטמים את הלב ואת המוח. ואף שאין דבר זה מובן על-פי השכל, זוהי תכונתם. טמטום זה מוצא את ביטויו בחיי היום-יום של היהודי. ענייני תורה ומצוות נעשים לו כזרים, עד שדברים שהיו קודם לכן ממנו והלאה, פתאום הוא מוצא את עצמו שייך אליהם.

(הרבי מליובאוויטש)

 שרצים מול בני-אדם

בני-האדם זהירים מאוד בשרצים וברמשים, שלא לאוכלם חלילה. ואילו אכילת בני-אדם חיים, שדידתם ופשיטת עורם מעליהם - אלה דברים שקורים לצערנו בכל יום. זהו שאמר דוד כלפי משנאיו (תהילים כב,יז): "ואנכי תולעת ולא איש" - מדוע אתם מתנכלים לי; שוו בנפשכם שאין אני אלא תולעת ולא איש.

(פניני תורה)

 זהירות כשמכניסים לפה

אדמו"ר הריי"צ (רבי יוסף-יצחק) מליובאוויטש אמר: אין אנו יודעים עד כמה צריכים להיזהר כשמכניסים דבר-מה לפה. בכל התורה כולה מופיע רק פעם אחת הביטוי "חזק", והוא בדבר הזהירות מאכילת דבר איסור, כפי שנאמר (דברים יב,כג): "רק חזק לבלתי אכול".

 שלוש שנות עבודה

החסיד רבי מרדכי מהורודוק סיפר: הפתגם הראשון ששמענו מאדמו"ר הזקן, כשבאנו לליאוזנה, היה: "האסור ודאי אסור, והמותר - מיותר". כשלוש-ארבע שנים "עבדנו" על פתגם זה, עד שהצלחנו להגשימו בכל ענייני חיינו. רק אז נכנסנו אל הרבי ל'יחידות', לשאול דרך בעבודה.

(היום-יום)

 היתר לעצם האכילה

"זאת החיה אשר תאכלו" (ויקרא יא,ד). התורה מתחילה במה שמותר לאכול, וכן בדגים ובחגבים. כי מצד הסברה היה ראוי שלא לאכול שום בעל-חיים; לכן הוזקקה התורה להתחיל במה שמותר לאכול, שכן עצם היתר האכילה הוא בגדר חידוש.

(חתם סופר)

 התורה ידעה

מופלא הדבר: אלפי שנים חלפו מאז ניתנה התורה, ומלבד הבהמות המנויות בה, לא גילה איש במשך הזמן עוד בהמה שיש בה סימני הטהרה שהתורה מפרטת.

(הכוזרי)

 חסד עם המקורבים

"ואת החסידה" (ויקרא יא,יט). "למה נקרא שמה חסידה? שעושה חסד עם חברותיה" (חולין סג). אם החסידה עושה חסדים, מדוע נמנתה עם העופות הטמאים? שהיא "עושה חסד עם חברותיה" - היא נמנית עם הדואגים רק לחבריהם וידידיהם, ומלבדם אין הם נותנים את דעתם על איש.

(פניני תורה) 

עמוד 3  (לתחילת הגיליון)

מעשה שהיה

 משפט-צדק

חודש ניסן הגיע. בעוד כעשרה ימים יחול חג-הפסח ובכיסו של רבי יעקב חדאד, מחכמי תוניס (לפני כמאה וחמישים שנה), רק כמה פרוטות. "בעלי היקר, במה אקנה את צורכי החג?!", קבלה אשתו באוזניו. "הסירי דאגה מליבך", ענה לה רבי יעקב, "הזן ומפרנס לכול יספק גם לנו את צרכינו".

אף שחכם היה וגדול בתורה, סירב רבי יעקב לעשות את תורתו קרדום לחפור בו. "גדול הנהנה מיגיע כפיו", נהג לצטט את דברי הגמרא. רבי יעקב היה מחלק את יומו לשניים - בחציו הראשון לימד תורה ללא שכר ובחציו השני עבד בנגרות.

ממעט היה רבי יעקב במלאכה והסתפק ברווח מועט בלבד. ואם נותר בידו פנאי, היה מקדישו ללימוד תורה. אותה שנה, בהתקרב הפסח, לא נתקבלה בבית-מלאכתו שום הזמנת עבודה ולפיכך לא היה בידו אפילו כדי פרנסת ביתו.

חלפו עוד כמה ימים, והנה לא נותר אלא שבוע אחד עד החג. אותו בוקר, כשהלך ברחוב, הבחין ברעש ובהמולה. כשעצר להביט, נזדעזע נוכח המראה שנגלה לעיניו - המון מוסלמי זועם מתנפל על נער יהודי ומבקש לעשות בו שפטים. בתוך כך הוזעקו למקום שוטרים. אלה אחזו בנער, כפתו את ידיו וביקשו להובילו למשפט.

התבונן רבי יעקב בנער וראה כי זה נפתלי הכוהן, אחד מתלמידיו. חש למקום והחל לצעוק לעבר ההמון והשוטרים: "מה רצונכם ממנו, עזבוהו לנפשו!".

ההמון נתן ברבי יעקב מבטים מלאי חימה. "הסתלק מכאן, יהודי", השיבו לו וכבר הניף מישהו מוט להכותו.

"אבל מה עשה לכם?", התעקש רבי יעקב.

"אינך יודע?!", נשמעו קולות מן הקהל, "גנב מרכוש המסגד וחילל את הקודש; בחייו ישלם על כך!".

נחרד רבי יעקב מחומרת ההאשמה. "האומנם עשית כן?", פנה אל נפתלי.

"לא ולא, רבי, איני יודע מה רצונם ממני!", השיב הנער.

"עזבוהו לנפשו, הרפו ממנו!", צעק רבי יעקב אל השוטרים. אלה לא הקשיבו לו. "הרי לא עשה דבר!", הוסיף רבי יעקב לטעון.

"הקאדי יפסוק", אמרו השוטרים.

"קחוני במקומו, אסרוני תחתיו!", צעק אליהם.

"זוז מכאן איש זקן", דחפו ההמון, "נשתבשה עליך דעתך".

בעודם מתווכחים, נראה הקאדי רכוב על סוסו. התקרב הקאדי למקום לראות במה דברים אמורים. "לחינם תפסו את הנער", קרא רבי יעקב אל הקאדי, "משוכנע אני כי ידיו נקיות ומעולם לא פגע בקדוש לכם!".

הקאדי הכיר את רבי יעקב שהוא אדם ישר והגון ונטה להאמין לו. "מה לך ולנער זה ומניין ביטחונך ביושרו?", תהה הקאדי.

"תלמידי הוא, וערב אני לו כי לא עשה דבר", השיב רבי יעקב. "איני יכול לראותו מובל כפושע ולכן מבקש אני ממך לשחררו ולאוסרני במקומו!".

"האומנם מתכוון אתה לכך?!", השתאה הקאדי.

"אכן", ענה רבי יעקב בלהט.

"אם כן עשו כבקשתו!", הורה הקאדי לשוטרים.

מיד נבהל הנער והחל לזעוק: "לא, אדוני, לא אסכים להשתחרר במחיר כבילת מורי!". מנגד, קרא רבי יעקב: "בסך-הכול נער הוא, אל תשעו לדבריו!".

בתוך כך הגיע למקום רץ והכריז בקול רם: "הקערה נמצאה! קערת הכסף נמצאה!".

"בידי מי?", שאל הקאדי.

"בידי מי שהעליל על הנער כי גנב אותה", באה התשובה.

שלח הקאדי להביא למקום את הערבי, גונב הקערה. "ספר מה עשית!", פקד עליו. האיש שתק. הצליף בו הקאדי בשוטו פעם ופעמיים והגנב פתח את פיו. הוא סיפר כי בבוקר השכם התגנב אל המסגד וגנב ממנו את הקערה היקרה. כאשר חמק משם הבחין בנער היהודי, הצועד לתפילה בבית-הכנסת. חשש הגנב פן הבחין הנער בו ובמעשיו והחליט להקדים רפואה למכה. "תיפסו את הגנב", קרא, "נער יהודי גנב מהמסגד!". בקריאותיו הזעיק למקום אנשים רבים. בעוד הנער נס על נפשו וההמון בעקבותיו, חמק משם הגנב האמיתי והסתיר את הקערה בביתו.

"וכיצד עלו על עקבותיו?", שאל הקאדי את הרץ. התברר כי אחד משכני המסגד ראה מחלון ביתו את הנעשה והלשין על כך לשומר המסגד. זה מיהר לבית הגנב ולאחר חיפוש קצר גילה את הקערה.

במצוות הקאדי הובאה הקערה למקום וצורף הוזעק לשוקלה ולהעריך את שווייה. הצורף נקב בסכום גבוה. פנה הקאדי אל הגנב ואמר: "כעת הברירה בידך - להיתלות עוד היום על עץ, או להביא לכאן בתוך שעה את שווייה המלא של הקערה".

רץ הגנב, מלווה שני שומרים, אל בני משפחתו. ליקט מהם כל סכום אפשרי, נטל מחבריו הלוואות ומכר בחיפזון חפצי-ערך. כעבור שעה היה בידו הסכום הדרוש.

"כעת תן את הכסף לחכם ולתלמידו, שיעשו בו כרצונם - פיצוי על צערם", הורה הקאדי לגנב. תחילה מיאנו רבי יעקב ותלמידו נפתלי לקבל את הכסף, אך הקאדי הכריחם. הודו לו על יושרו והקאדי רכב משם לדרכו.

שב רבי יעקב לביתו ונתן לאשתו כסף להכין את הפסח בהרחבה ובשמחה. "זה שכרי על קיום דברי חכמים 'יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך', ואילו הקרן קיימת לי לעולם הבא", אמר.

דרכי החסידות

 נותנים כוחות

כל אחד ואחד מחודשי השנה מייצג דרך רוחנית וכוחות אלוקיים מיוחדים שמאירים בו. חודש ניסן, החודש הראשון ("ראשון הוא לכם לחודשי השנה"), יש לו מהות מיוחדת, שבאה לידי ביטוי בכך, ש בו דווקא יצאו בני-ישראל ממצרים.

דרכה של הגאולה ממצרים מורה על מהותו של חודש ניסן. בני-ישראל, מבחינתם, עדיין לא היו מוכנים לגאולה. מצב העם ערב הגאולה מתואר במילים: "ואת עירום ועריה"; כלומר, חוסר מוכנות מוחלט. משום כך הייתה היציאה ממצרים בבחינת 'בריחה' - "כי ברח העם", שכן העם עדיין לא היה בשל להיחלצות עצמית מן הרע ולהתקרבות אל הקדושה.

הגאולה באה כחסד עליון מצד הקב"ה - "נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקב"ה בכבודו ובעצמו וגאלם". במקום אחר מתוארת הגאולה במילים: "ואשא אתכם על כנפי נשרים". הקב"ה נאלץ, כביכול, 'לשלוף' את העם מטומאת מצרים ולשאתו למעלה מחומריות העולם. העם עצמו עדיין לא היה מוכן להתגלות אלוקית כזאת, ולכן היא ניתנה בחסד מלמעלה.

רוח של התעוררות

במתת-חסד יש יתרון גדול לעומת שכר-עבודה: הפועל מקבל שכר על-פי מידת עבודתו והשקעתו, וזו מוגבלת למדי; ואילו כשנותנים מתנת-חינם - לא חייב להיות שום יחס בין המתנה למעשיו של המקבל. במתנה אפשר לתת סכום כסף אדיר, שגם בעבודה של עשרות שנים לא היה המקבל מצליח להרוויחו.

זהו יתרונו של חודש ניסן: בחודש זה מאירים אורות אלוקיים עליונים ביותר, שבאים מלמעלה, בלי קשר ישיר למעשיו של האדם. לכן אין אומרים 'תחנון' בכל החודש, כי הדברים שיכולים להיעשות על-ידי אמירת ה'תחנון', נעשים מאליהם מצד גדולתם של ימי ניסן.

בשפת החסידות נקרא ניסן חודש של 'אתערותא דלעילא' (התעוררות מלמעלה). מי שליבו ער לגילויים העליונים חש בחודש זה רוח חדשה של קדושה והתעלות. הוא אפילו אינו יודע את סיבתה, אבל בחודש ניסן הוא מרגיש חשק גדול יותר ללימוד התורה, לתפילה בכוונה, להידור בקיום המצוות. הוא מלא שמחה של מצווה ועונג בעבודת-ה'. כל זה לא בא מכוחו ומעבודתו, אלא במתת-חסד מלמעלה.

עבודה עצמית

אבל המצב של 'אתערותא דלעילא' אינו קבוע, אלא כוח מאיץ בלבד. ההתעוררות שחלה בחודש ניסן אינה של האדם עצמו ואינה מעידה על שינוי במהותו האמיתית. כל עוד הוא נתון להשפעת ההתעוררות העליונה, אכן יש לו חיות בלתי-רגילה בעבודת ה', שכן בהיותה מתנה מלמעלה, שאינה תלויה כלל במצבו ובמעשיו של האדם, היא יכולה להיות גבוהה וחזקה מאוד. אבל בסופו של דבר, הוא חי על בסיס כוחות שאולים, שיינטלו ממנו בתום תקופת ההתעוררות העליונה.

על-כן חודש ניסן הוא רק צד אחד של המטבע. אחריו בא חודש אייר, שמייצג את הקצה השני - זה חודש של 'אתערותא דלתתא' (התעוררות מלמטה). בחודש זה מחזירים את האדם למצבו האמיתי ותובעים ממנו להתעלות ולהתרומם בכוחות עצמו. הדבר מתבטא במצוות ספירת העומר (שמתקיימת בכל יום ויום מימי החודש), שבה צריך האדם לתקן ולברר את כל המידות שבנפשו. כאן אין הוא יכול לסמוך על כוחות שבאים מלמעלה, אלא הוא עצמו צריך לבער את הרע שבו ולטהר את נפשו.

אולם כאשר ה'אתערותא דלתתא' באה לאחר 'אתערותא דלעילא' - כאשר חודש אייר בא אחרי חודש ניסן - קל יותר לפעול ולעשות, כי עדיין נותר רושם מההתעלות הגדולה שבאה מלמעלה. וזו חשיבותו הגדולה של חודש ניסן, חודש הגאולה. 

עמוד 4  (לתחילת הגיליון)

חיים יהודיים

ברגע האחרון אירע הנס

הרשקוביץ עם האדמו"ר.
שמע את הנס

בכל שנה, בי"ב בניסן, נהג האדמו"ר מזוטשקא, רבי יצחק-אייזיק רוזנבוים (נפטר לפני כשנה וחצי בבני-ברק, בהיותו בן 94) לערוך סעודת הודיה. ביום זה, לפני שישים שנה, ניצל ממוות, בדרך ניסית מופלאה.

סיפור הצלתו המרגש מוכר למשפחתו ולחסידיו. אחד מהם, הוא ר' אברהם-יוסף הרשקוביץ (77) מירושלים. ר' אברהם נולד בעיר ושקאוץ (בוקובינה) והתגורר בצמוד לבית האדמו"ר. בנעוריו נקשר אליו ומאז לא מש ממנו. הוא היה עמו גם בשעה שעניבת-החנק נכרכה סביב צווארו. היה לידו, שמע הכול, אך לראות בעיניו לא היה יכול.

'תחביב' של מפקד

"בראשית המלחמה נלקחנו לגטו ברשאד", מספר ר' אברהם. "החיים בגטו היו נוראים. הועבדנו בפרך וחיינו בתת-תנאים. אני עבדתי בפחם. מארבעים אלף יהודי הגטו נותרו בתוך כשנתיים פחות ממחצית. כדי לקבל מושג קלוש על האווירה בגטו, אציין כי למפקד הגטו היה תחביב אישי – כל בוקר נפתח בירי בשני יהודים ובכלב.

"בשלב מסויים הצליחו יהודי בוקרסט – בעזרת קשריהם עם שלטונות רומניה – להסדיר הוצאת ילדים יתומים מהגטו, וקליטתם בבתי-יתומים בבוקרשט. לאדמו"ר ולרבנית היו ארבעה ילדים; הגדולה כבת שלוש-עשרה והצעיר כבן חמש. סודר שילדיהם ייכנסו לרשימת ה'יתומים'. בשלב מאוחר יותר סודר גם כי האדמו"ר ואשתו ילוו את קבוצת היתומים וכך יינצלו גם הם.

ההתעללות

"היציאה לבוקרשט נעשתה מתחנת הרכבת, בעיר-המחוז בלטה. יצאנו לשם ברגל. הדרך הייתה ארוכה ומסוכנת. כאשר הגענו לשם נודע כי בעקבות מפלת הגרמנים בסטלינגרד ונסיגתם לאחור, תמו משלוחי היתומים לבוקרסט. את העיר חוצה נהר. צד אחד היה בידי הרוסים ובצד השני, שבו היינו אנחנו, הגרמנים. מה עושים? נכנסנו לבית נטוש. בין רצפת הבית לאדמה היה חלל. הרמנו כמה קרשים מהרצפה והסתתרנו תחתיהם. היינו כחמש-עשרה נפשות.

"האדמו"ר לא הספיק להיכנס פנימה כאשר פתאום הופיעו שני חיילים גרמנים. אלה החלו להתעלל בו. לאחר מכן החליטו כי דינו למות בתלייה. במרכז תקרת הבית הייתה קורה עבה. הגרמנים מצאו עליה וו וקשרו אליו חבל. ציוו על קרבנם לעלות על כיסא וכרכו את קצה החבל על צווארו. רק בעיטה קטנה בכיסא הפרידה בין חייו למותו. הייתי תחת הרצפה, מקשיב רועד למתרחש וחסר-אונים לגמרי. לו יצאתי מהמחבוא הייתי חושף את שאר המסתתרים.

הווידוי המס את האבן

"פתאום פנה אחד הגרמנים אל האדמו"ר ואמר לו בגרמנית, בטון משועשע – 'בעטען זי' (כלומר, התחנן על נפשך). האדמו"ר לא שלט היטב בגרמנית ופירש את דבריו 'התפלל'. וכך, בעודו עומד על הכיסא, חבל התלייה כרוך על צווארו ושני הגרמנים מולו, החל לומר וידוי מקירות ליבו. את התרגשותו בעת הווידוי, אי-אפשר לתאר.

"לפתע אירע הנס. מסתבר כי הווידוי של האדמו"ר הצליח לרגש אפילו את ליבם האכזר של הגרמנים. אחד מהם אמר פתאום לחברו: 'הבה נשאיר אותו בחיים'. הם הסירו את החבל מצווארו והסתלקו. כעבור כמה רגעים הצטרף אלינו האדמו"ר. הוא אחז בידי והשלים באוזניי את תיאור המאורע ששמעתי. עד עכשיו אני חש את מגע ידו בידי וצמרמורת אוחזת בי".

פינת ההלכה והמנהג

סבון ומוצרי קוסמטיקה

מאת הרב יוסף גינזבורג

רב אזורי עומר

שאלה: האם מותר להתרחץ בסבון שמעורב בו שומן לא-כשר?

תשובה: מצאנו שסיכה בשמן הושוותה לשתייה. המשנה אומרת: "מניין לסיכה שהיא כשתייה ביום-הכיפורים? אף-על-פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר, שנאמר (תהילים קט,יח): 'ותבוא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו'".

דעת רבנו תם היא, שאין זו דרשה גמורה, וכן שהעניין נאמר רק על שמן ולא על שומנים אחרים. לכן באיסורי אכילה אחרים (שאינם אסורים בהנאה) אין לאסור כלל סיכה בחומרים אלה. וכן פסק הרמ"א, וכתבו האחרונים שכך המנהג.

לעומת זה סבורים כמה פוסקים, שאם לא מדובר בסיכה למניעת צער אלא ב"סיכה של תענוג", יש להחמיר בזה. וכן פסק הגר"א, וה'משנה ברורה' כתב שנכון לחשוש לדעה זו.

סבון שנעשה משומן בעל-חיים לא-כשר יש להתיר לכל הדעות להתרחץ בו אפילו לתענוג, מכיוון שהוא נחשב 'פגום' ביותר מעיקרו.

שאלה: האם מותר להשתמש בפסח במוצרי קוסמטיקה שיש בהם חמץ?

תשובה: החמץ שבמוצרים אלו (כוהל או תמציות וכדומה) נפגם כליל, אפילו מאכילת כלב, ולכן אין בהם איסור מן הדין. אולם ישראל קדושים הם, ורבים נהגו להחמיר בזה (בין השאר בגלל הטענה שכיוון שמרכיבי החמץ משפרים את הריח והאדם נהנה מכך, הרי זה בגדר 'אחשביה', כאילו האדם החשיב זאת ראוי לאכילה). בפרט יש מקום להיזהר במוצרים שבאים במגע עם הפה, כמו משחות שיניים ושפתונים.

מקורות: שבת פ"ט מ"ד. נדה לב,א תוד"ה וכשמן, תוס' הרא"ש, הרשב"א והריטב"א. ב"י בבדק הבית יו"ד פד. ב"י, ב"ח, ט"ז, נקה"כ ופר"ח יו"ד קיז. רמ"א או"ח שכו ס"י, ביה"ל שם, ערוה"ש סכ"ט וביאור הגר"א יו"ד קנה ס"ק יז. נשמת אברהם או"ח שם, ושו"ת יחוה דעת ח"ד סי' מג, וש"נ. וראה פסקי תשובות סי' תמב אות ב וסי' תסז אות י, וש"נ. 

לדף הראשי

 

בית חב"ד | חדר עיון | חדר ילדים | חדר חדשות | בית דפוס | מודיעין | מפתח עניינים 

(c) כל הזכויות שמורות
צעירי אגודת חב"ד - המרכז / אגף ההוצאה לאור
ת"ד 14 כפר חב"ד 72915, טל' 03-9607588, פקס': 03-9606169
ראש מדור אינטרנט: יוסף לב-ארי  *  יו"ר:  הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב

chabad@chabad.org.il