625 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
םירפס
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

שגיו תשרפ * (25.12.98) ט"נשת'ה תבטב 'ו * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


ןיבנו אובי םוי


האושה ימיאו ללכב ידוהיה םעה לש ולבס לומ םידמוע ונאשכ
רסוחב הרכהלו ה"בקה לומ הלודג הוונעל םישרדנ ונא ,טרפב
'ה יכרד תא ןיבהל ונתלוכי


תא .ידוהיה םעה לש לבסהו תולגה תלחתה תאו תיבה ןברוח תישאר תא גציימ תבטב הרשע
,דמש תוריזג ,לארשי -םע תולג ,ינשהו ןושארה תיבה ןברוח - בטיה םיריכמ ונלוכ ךשמהה
ונבשח םאו .םינש לבוי ינפל ךא הפוריא תודהי לש המויאה האושל דעו ,םימורגופו תופידר
,טקש לש דחא םויל וליפא וניכז אלש תואורה וניניע ,תחנו הוולש טעמ אוצמל האושה ירחא
.ונשפנ ישקבמב םחליהל ונילע ןמזו תע לכבו

תשרפ תרפסמ הילע ,רתוי דוע המודק הפוקתל הלחתהה תדוקנ תא חותמל לכונ ,הצרנ םא
האלהו ןאכמו ,ידוהיה םעה לש ולבס תשרפ הליחתמ ןאכ .םירצמל לארשי-ינב תדירי - עובשה
?המ םשל - הז לבס ,איה הלודגה הלאשהו .םירוסייבו תויולגב תורוזש ויתורוק ויהי

רבסה ןיא

השיש ,תאזכ המויא האוש ריבסהל רשפא ךיא .האושה תלאשל תובושת אוצמל םיסנמ םיבר
תא ןיבהל רשפא ךיא ?חבטל ןאצכ תופרשמל םילבומ ,ה"בקה לש ותלחנו ומע ,םידוהי ןוילימ
תונושמ תותימב תוירזכאב וחצרנש ,ןבר-תיב לש תוקונית ,םידלי ןוילימ לש םלרוג
?תוארונו

םעה לש ולבס תרשרשב תחא הילוח אלא הניא ,התויתצלפמ תורמל ,האושהש ,איה תמאה לבא
לחה ןויגיהו םעט םוש אלבו תוירזכאב וגרהנו ונוע םידוהי .הירוטסיהה לכ ךרואל ידוהיה
ישעמ תא םג אלא ,םיניבמ ונניא האושה תוארונ תא קר אל .ונימי דעו םירצמ תולג ימימ
,םיביבאו תולעמ ידלי ךרד ,םינויאדפה ימימ ,תאזה ץראב ,ןאכ ונתוא ודקפש הלבחהו חצרה
.תונורחאה םינשה לש םיסובוטואה יצוציפ דעו

ריבסהל ןויסינה ומכ הז .םעט רסח אוה הלא תולאשל תוינויגה תובושת תתל ןויסינה
.םירחאו הלא םימעטמ תעבונ םידוהיל םייוגה תאנשש ,ובשחש ויה .תוימשיטנאה תא ןויגיהב
תוביסנ םושש ררבתמ ךא .תוימשיטנאה םלעית ,תומייוסמ תוביסנ ונתשי קר םאש ,ונימאה םה
אולמ תא שוחל ידכ לארשיל םלועה לש וסחי תא תוארל יד .תוימשיטנאה תא תורקוע ןניא
.תוימשיטנאה לש התמצוע

םייוגה תאנש .הזב הז םיכורכ םהינש יכ ,ינויגה רבסהל םינתינ םניא וללה םירבדה ינש
ונניא ,לבסה תילכת תא םיניבמ ונניאש ןוויכמו ,ולבסל תיעבטה הליעה איה לארשי םעל
.האנשה םעט תא םג םיניבמ

תילכת שי

הדוקנה קוידב וז .הרטמו תילכת ןאכ ןיאש השוריפ ןיא םירבדה תא םיניבמ ונניאש הדבועה
יכ" :םיקוספה תא םיארוק ונא תינעתה תרטפהב .ה"בקה לומ הלודג הוונעל ונא םישרדנ הבש
ייכרד והבג ןכ ,ץראמ םימש והבג יכ ...ייכרד םכיכרד אלו םכיתובשחמ ייתובשחמ אל
הוונע - תורצהו לבסה תייגוסל התואנה תוסחייתהה וז ."םכיתובשחממ ייתובשחמו םכיכרדמ
.ויתובשחמ תאו 'ה יכרד תא ןיבהל ונתלוכי רסוחב תימינפ הרכהו הקומע

הצור ומצע ה"בקה ,תורצהו לבסה תילכת תא ןיבהל םילוכי ונניאש דבלב וז אל :וזמ הרתי
איה .לילעב תנבומ יתלב היהת ,היתורצו היתולבס לע ,תולגהש הצור אוה .תאז ןיבנ אלש
תאזכ ךרדב תולגה תא ה"בקה השע ןכ לע .םינונחתו הליפת ,הלודג הקעז ונב ררועל הכירצ
.הניבהל שונא תלוכיב ןיא תמאבש

הלואגה אובב .ארונה לבסל תילכת שי יכ ,המלש הנומאב ונא םינימאמ ןכ-יפ-לע-ףאו
.חישמה תומי לש לצאנהו אלפנה בוטה תא וחימצה הירוסייו תולגה תורצ אקוודש ,ררבתי
לבסש דיחי לכל ,ךכ -לכ לודג יוציפ הלואגה לש רכשה היהי ונתניבמ הבגשנ םויכש ךרדב
"יב תפנא יכ 'ה ךדוא" :ה"בקל לארשי-םע רמאי זאש ,האובנה םייקתתש דע ,לארשי-םע ללכלו
.ונתמחנ וזו ונתנומא וז .ונתוא תרסייו ונילע תסעכש לע 'ה ךל הדות -םירפס- ה תוחיש יטוקל

שטיוואבוילמ יברה תאמ
קחצי יול ןוכמ תאצוהב
,שידייב םרוקמב ועיפוהש ,'תוחיש יטוקיל' יכרכ תא השיגמש השדח הרודהמב ףסונ ךרכ
.תישארב רפס תוישרפמ תחאו תחא לכ לע תוחיש שולש-םייתש ונינפלש ךרכב .תירבעל םוגרתב
.03-9606887 'לט .'מע 273

- ראובמ אינת

יליושאלא םהרבא ברה תכירעב
'רפסה תלחנ' תאצוהב
םיעיפומ תורוקמהו םירואיבה :וז הרודהמב ירקיעה שודיחה .אינתה דומילל ףסונ רזע רפס
חתפמ ופוסבו ,םיקרפה ןכות רפסה שארב .יתיצמתו רצק רואיבה .אינתה ןושל דצל ,דומע לכב
.08-8580929 'לט .'מע 410 .םיניינע

- הכלהבו ירבע טפשמב םינויע

שטיוד יניסו רקנא ןרהא תאמ
ןליא-רב 'ינוא תאצוהב
,'ןילבול ימכח' תבישי םלואב ד"נשת לולאב ואשינש תואצרה הרשע-שולש ונינפלש רפסב
.03-5318575 'לט .'מע 314 .ירבעה טפשמה תייגוסב תוקסועה

- המלש להא

לגס יולה היעשי תאמ
רבחמה תאצוהב
לדוג .עובשה תוישרפל תונויערו תורמא ,םישוריפ ףסוא .תומש רפס לע םעפהו ,ינש ךרכ
.02-5860503 'לט .'מע 662 .רבחמה השעש טוקילה תדובע לש לודגה הפקיה לע דיעמ רפסהשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .שגיו תשרפל


הער תחת הבוט

םתיב-ינבו ויחא תא סנרפ ףסויש תרפסמ איה ,ויחאו ףסוי לע תרפסמ הרותהש םירבדה ןיב
ארקנ ולוכ לארשי-םע ארקנ הללגבש דע ,הבר הכ תובישח תלעב איה וז הלועפ .בערה תונשב
-םע תא ןאצכ גהונ ה"בקה יכ ,איה הנווכהש) "ףסוי ןאצכ גהונ" :רמאנש יפכ ,ףסוי םש לע
.('ףסוי' הנוכמה לארשי

,תימינפה ותוהמ תאו יתימאה ונכות תא אטבל רומא רבד לש ומש :ןבומ רבדה ןיא ,הרואכל
הרושק הניאש ,ידמל תידדצ הלועפ תיארנ בערה תונשב ויחא תא לכלכ ףסויש הדבועה וליאו
?וז הלועפ ללגב קר 'ףסוי' ולוכ לארשי-םע ארקנ אופא עודמ .לארשי-םע לש ותוהמל ללכ

תורודה לכל חוכ

,םירצמב ,םימי םתואבש םשכ :הרותה תויחצנ לש הקומעה התועמשמ יוטיב ידיל האב ךכב אלא
לכל קינעמו לארשי-םע תא ףסוי 'סנרפמ' רודו רוד לכב ךכ ,םתיב-ינבו ויחא תא ףסוי לכלכ
.םידחוימ תוחוכ ,תורודה לכ ףוס דע ,ידוהי

תדימב תלוזה םע גהנתהל ,(רהוזה םשב 'אינת'ב אבומש יפכ) אוה ונל ןתונ ףסויש חוכה
אל ,ויחא םע ףסוי גהנ ךכ ."תובוט םיבייחל לומגל" ,הברדאו ,ולעופכ ול לומגל אלו דסחה
לכב ידוהי לכל קינעה הז חוכו ,בערה תונשב םתוא לכלכ אלא ,ול ושעש הערה לע םהל למג
.תורודה

ידוהי לש ותוימינפ

,לארשי -םע לש ותוהמל עגונה ,ירקיע ןיינע איה (תובוט םיבייחל לומגל) וז הדימ
.ומש לע ולוכ לארשי-םע ארקנ ,ךכל חוכ קינעמה אוה ףסויש ןוויכמו

,הער ךל למג תלוזה אולה .וז הדימב גהנתהל ךרוצה םצע לע לואשל רשפא הרואכל ירהש
תביסש אלא ?הער תחת הבוט ול לומגל שרדנ התא וליפאו ולעופל ול םלשל ךל רוסא המלו
,הער הדימב תלוזה גהנתה םירבדה תוינוציחב םנמא .ידוהי לש תימינפה ותוהמל הרושק רבדה
.ותוימינפב אוהש יפכ ידוהי לע טיבהל ונילע המושו ,בוט אוה םג ותוימינפב לבא

המשנה םצע יוליג

ןיאש האור אוהשכ .ותוימינפ תא ומצע וב םג תררועמ וז הדימב ינש ידוהי םע תוגהנתהה
הבוט ול םילמוג וליפאו ,בוהאו רקי ידוהי לאכ וילא םיסחייתמ אלא ולעופכ ול םימלשמ
.ושפנב ריאת המשנה םצעו וברקב ררועתת תימינפה ותוהמש ךכל רבדה םרוג ,הער תחת

:שרדמה רמאמכ ול רמולו ה"בקה לא תונפל םילוכי םה ,הז םע הז ךכ םיגהנתמ םידוהישכ
,"תובוט ונתוא לומג ,הער ךונלמג ונא ףא ,הבוט םלמג אוהו הער ויחא והולמג ףסוי המ"
-לע המלשה הלואגה - רתויב הלודגה הבוטה תא איבמו ,הבוט לארשי-םע תא למוג ןכא ה"בקהו
.ונקדצ-חישמ ידי
(239 'מע ,ה ךרכ תוחיש יטוקל)

תובצע :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמבצעתהל אל

,ה"בקה םע רושק תויהל הצורה לכ יכ ,"ובצעית לא התעו" (ה,המ תישארב) ויחאל רמא ףסוי
,שפנה תחמש ול ןיאש ימ .תובצעב יורש תויהל ול רוסא ,"ומוקמב הוודחו זוע" רמאנ וילע
.הניכשה תציחמב וניאש ןמיס
(ןי'זורמ לארשי יבר)


התחמשב לחר

הגישהש המ :םהל בישה ?'האל ןוקית'ל 'לחר ןוקית' ןיב המ :ליבונר'צמ םוחנ יבר תא ולאש
.התחמשב לחר הגישה ,התייכבב האל

חמש ץראה-םע

עדויה םכח-דימלתמ ,החמשב יורש אוה םלוא ,ללפתהל אלא עדוי וניאש ץראה-םע תא ינא חבשמ
.הרוחש הרמבו תובצעב יורש ךא ,דומלל
(ןילבולמ הזוחה)


רמרוממל רמ

םישנאהו ליאוה :"םה םירמ יכ הרממ םימ תותשל ולכי אלו" (גכ,וט תומש) תרמוא הרותה
...תורירמ לש םעט ושיגרה םייח םימב םג ,("םה םירמ יכ") םירמרוממ ויה םמצע
(בוט-םש-לעבה)


תיממה לער

,הדובעה תדיקשו הרותה דומילב ותדובעמ םדאה תא לבלבל ,איה ערה רציה יחולשמ תובצעה
םישודקה וניתובר .שפנה ישוח תא םטמטמו ו"ח ויתונורשיכ דבאמ טאל-טאל רשא רתוי דועו
ןמ חרובכ וז הערו הסואמ הדיממ חורבלו זועו ףקות לכב השרגל ,תובצעה לע דואמ םיריהזמ
.בוט שגר לכ תיממה לער התויהל ,תוומה
(ץ"יירה ר"ומדא ק"כל שדוק-תורגיא)


החמש ,הליפת ,תובצע

.תומוח רבשל החוכב החמשהו ,םילוענ םירעש תחתופ הליפת ;םימש ירעש תלעונ תובצע
(בוט-םש-לעבה)


הרוחש הרמ

.םימש תארי התוא הנכמו הרוחש הרמ לש תילטב ףטעתמה ןמ ערפיהל ה"בקה דיתע
('ץיבוכלמ יכדרמ יבר)


תוגאדב יורשה

הזב שי ."ץוחלו הפשה ןמ אלא ימודאה גאוד לש ותרות ןיא" :(ב,וק ןירדהנס) ורמא ל"זח
.ץוחלו הפשה ןמ קר איה אלא שפנו בלב ותרות ןיא תובצעבו תוגאדב יורשהש ,זמר
(רימזוקמ לאקזחי יבר)

עובשה תרמיא


םחל םימכחל אל

.ותסנרפל תושעל הסינש המ לכב חילצה אל לבא ,המזוי לעבו לכש ףירח ידוהי היה קצוקב
.ופסכ תא דיספה םעפ לכבו ,רחסמב וחוכ תא הסינ בושו בוש

ירבדל םעטה תא עדוי התא םאה" :קידצה ולאש .ותקוצמ תא וינפל ךפשו יברה לא סנכנ םעפ
."?'םחל םימכחל אל' תלהוקב קוספה

התא םכח םא :םכחל רמוא ה"בקה .שוריפה תא ךל רמוא ינא" :יברה ול רמא .שיאה קתש
..."אצמת המ הארנו ךמצעב ךמחל תא גישהל הסנ - ךלכש לע ךמוסותודיסחה יכרד


םיליהת תרימא

םידוהיל ףדרנ םש 'םיליהת ירמוא' יוטיבה היה ,תודיסחה תולגתה ינפלש ידוהיה םלועב
ויה אלש ,םעה יטושפ וליאו ,הרות ודמלו שרדמה-תיבב ובשי םימכח-ידימלת .םיטושפ
ןטק רהוצ וחתפו םישודקה וידימלתו ט"שעבה ואב .םיליהת תרימאב וקפתסה ,דומלל םילגוסמ
.םיליהת תרימא לש התלודגו הרשוע לא

-ג"יקת םינשב הרק רופיסה .וז הסיפת בטיה אטבמ ט"שעבה לע םיאלפנה םירופיסה דחא
.םיטושפ םישנא הברה םהבו ,םיבר םיחרוא ועיגה תבש התואל .ץיקה תותבשמ תחאב ,ו"טשת
שרדמה-תיבל אופא וכלה םעה יטושפ .ט"שעבה ידימלת קר סנכיהל ושרוה תישילשה הדועסל
ףתכ לע שיא םהידי תא חינהו וידימלתל ט"שעבה הרוה הדועסה עצמאב .םיליהת תרימאב וחתפו
ועמש םואתפ .ולאמשמו ונימימ םיבשויה םידימלתה יפתכ לע וידי תא חינה ומצע אוהו ,והער
ףשח ט"שעבה .םיליהת ירומזמ תרימא לש ,בלה קמועמ תואצויה ,תוברע תומיענ םידימלתה
הקושת בורמ אצי םידימלתה לש םבילש דע ,םיליהתה תרימא לש תוימינפהו קמועה תא םהינפל
אוה ,םתעמש רשא הרמזהו רישה" :ט"שעבה םהל רמא זאו .וז שפנ-תולכל עיגהל םיעוגעגו
"הטושפ הנומאב ,קומע בל ברקמ ,תומימתב םיליהת םירמואה םיטושפ םישנא לש הרמזהו רישה
.(גנש 'מע ת"הק םיליהתל תופסוה)

םימבו שאב

םלועה לכ ,לוחה תומיב םיליהת רמוא ןי'זורמ קידצהש העשב" :רמא 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ
,םלועה יניינע לכ לש שרושה תא אוה האור ,תבשב םיליהת רמוא אוהשכו .וינפל חותפ
.(ט 'מע ,ד ךרכ צ"יירה ר"ומדא שדוק-תורגא) "םשרושב םירבדה תא ןקתל ותלוכיבו

ןודא ינפל םיחטתשמו םימשל םה םילוע .תוציחמה לכ תא םירבוש םיליהת ירומזמ" :רמא דוע
ויה - םתלועפ תאו םחוכ תא תוירבה ועדי ול .םימחרבו דסחב םתלועפ םילעופו ,םימלועה
.(טבש דכ םוי םויה) "תע לכב םתוא םירמוא

שאב תכלל יילע הווצת םא !יבר" :ב"שרה ר"ומדא ק"כל תוררועתה לש עגרב רמא טושפ ידוהי
שא טהל ךותמ םיליהת רמול ךירצ .שאה ךותב תכלל םיכירצ ,ןכא" :יברה ול בישה ."!ךלא -
ךונח יבר עדונה דיסחה לע אטבתה םעפו .(165 'מע ו"צרת תוחישה רפס) "[ןערב א טימ=]
'םירעוב' םיליהת יקרפמ האצות אוה הזכ בל" :תודימ לעבו בהלנ שיאכ עודי היהש ,לדנעה
.(43 'מע ש"ת תוחישה רפס) "םייניצרו

רמא דימת

ט"שעבה האר םעפש ,רפוסמ .תוריזג לוטיב לש האלפנ הלוגס םג שי םיליהת ירומזמ תרימאל
לטבל תוסנל ידכ תדחוימ 'המשנ תיילע' השע אוה .ידוהי בושיי לע הילכ תריזג הרזגנ יכ
'לכיה'ב האר ,םינוילעה תומלועב הרזח וכרדב .הלטבל ךרד םוש ןיא יכ חכונו ,הריזגה תא
םימעפ שמח םוי לכב םייסמה ,ירפכ ידוהי לש ולכיה והזש ,ול ורמא .דואמ לודג רוא דחא
ךלש אבה םלועה תרומתש תעדי ול" :ולאשו הזה ירפכה לא ט"שעבה עסנ .םיליהתה רפס לכ תא
ינא - אבה םלוע יל שי םא" :ידוהיה בישה ."?תאז השוע תייה ,ידוהי בושיי ליצהל לכות
.(712 'מע ת"הק םיליהתל תופסוה) הלטבתנ הריזגהו ."םלש בלב ותוא רסומ

שמח םיליהתה לכ תא םייסל רשפא ךיא והולאש ,רופיסה תא רפיס ץ"יירה ר"ומדא ק"כ רשאכ
לכ השע ךכ .םיליהת רמאו - םיצע בטח אוה .רמא דימת ידוהיה" :יברה בישה .םויב םימעפ
."םיליהת רמא - השעש הכאלמ לכב .םויה

ומוקיו חישמה אובישכ" :(אעש 'מע ,ו ךרכ שדוק-תורגיא) ץ"יירה ר"ומדא ק"כ בתוכ
לכ יקידצו ינואגו ,םיארומאהו םיאנתה ,םיאיבנה ,ןרהאו השמ ,םיטבשהו תובאה הייחתל
םע ךלמה דוד אציי יתימאו בהלנ דוקירב ...םיטושפה םידוהיה םע םלוכ ועשעתשי - תורודה
."!םיליהתה ידיגמ ולא


הלואגל הייפיצב


תוארל םינושארה תורודה לכ וכזיו ,שדקמה-תיב הנביו םיתמה תייחת היהי הלואגה ןמז רחא"
םיפצמה יכ .הילא וכזו הלואגל םיפצמ ויהו םלועה הזב וללפתהש םתליפת ףלח ,הלואגה
"הלואגה תחמשב תוארל םיכוז הלואגל
(םיקולא תיב)

היהש השעמ


תודלי תונורכיז

,םח תיבב הרוכב תבכ ,הצנריפב יתלדג .דואמ תובוט םינשכ יל תורוכז תונושארה ייח תונש
ונייח ונלוכו ,תותבסו םיבס ,תודודו םידוד הברה .ביבסמ הלודג החפשמ םע ,ךמותו בהוא
תושקה תועשב םג הווקת דבאל אלו דדומתהל חוכ יל ןתנ הזה ךמותה עקרה .הביבס התואב
.רתויב

תופכל ולחה הפוקת התואב .תוקוורה םהיתונב יתש םע ,ץראל ולע וטוסק אתבסו אבס 1939-ב
.ישארה ברה ןגס שמשל ונלימל ארקנ אוהו אפורכ דובעל רסאנ אבא לע .עזגה יקוח תא

תחפשמו יתחפשמ .ידוהיה ןוכיתה רפסה-תיבב הרומכו ,דבלב םידוהיל ,אפורכ םג דבע אוה
הדמיל הדלוח הדודו ידוהיה םידליה-ןגב יתדמל .דחי ויח ,ל"ז ונאינפמאק הדלוח ,יתדוד
לש תיבה תרטע התייה ,ל"ז הנח ,אמיא .רפסה-תיבל ונכרד תא רקוב לכב ונישע דחי .ןוכיתב
.ונלוכ

רומשלו ונילע ןנוגל םיבר םיצמאמ ושע םירוהה יכ ,ךכ-לכ ונילע העיפשה אל המחלמה
.ונייחב ךישמנש

ריעל .רתוי השק הפוקת התייה רבכ וז .הצנריפב ישאר ברכ ןהכל אבא ארקנ 1943 תנשב
םיטילפה לכלש ,ררבתה םימיל .ונתלד לע וקפדתה םלוכו הפוריא חרזממ םיבר םיטילפ ועיגה
ךכ תמאבו .םכל גאדיש ליעפו ריעצ בר שי םש ,הצנריפל וכל :ורמא הילטיא ןופצל ועיגהש
.םיטילפלו הצנריפ ידוהיל רוזעל ץמאמ לכ השעו הלועפ דעו םיקה ,םלוכל גאד אוה .היה

םידליה תשמחו יתדוד ,ימיא - ונרתתסה הליחתב .רתתסהל ונחרכוהו בצמה ערוה 1943 ףוסב
אל טושפו יצחו עבש תבכ יתייה .רשכ-אל לכוא לוכאל - היה יליבשב ןושארה םלהה .רזנמב -
לש וירבסה תא לבקל דואמ השק יל היהו ,ימדב הקוקח התייה תורשכה .םולכ עולבל יתחלצה
.שפנ-חוקיפ רדגב הזש אבא

המ םושמ .שוריגל םידוהיה לכ תא ואיצוהו הביבסבש םירזנמה תותלד לכ לע וקפד דחא הליל
ונדדנ ךשוממ ןמז .רחא רותסמ שפחלו בוזעל ונצלאנ דימ .ונלש רזנמה תלד לע וקפד אל
ל"ז הדלוח הדוד הבתכ תאזה םידודנה תפוקת לע) רחא םוקמב הליל לכ ונל .םוקמל םוקממ
.("עדי אל רשא רודל" הרפסב

ונעדי .אבא לש ומולשל תישיא הליפת ונלש עמש-תאירקל ףיסונש אמיא השקיב תולילה דחאב
-יד אתבסו אבס לש םתיבל ונעגהו דודנל ונפסוה .ונל וריבסה אל הזמ רתוי .םלענ אבאש
יעבט ןפואב .אמיא םג המלענ ךכ-רחא רצק ןמזו ,תקוניתה יתוחא תא הדלי אמיא .וניקאו'ג
.המולשל םג הליפת ףיסוהל יילעש יתנבה

תקוניתה יתוחאל .תוצמאמ תוחפשמל הרסמ םינבה תא .הידלילכ ונלוכל הגאד הדלוח הדוד
ונל ואצמנ אל רבכש ןוויכמ ,רזנמל ונסנכוה - ינאו הרש יתדוד-תב - ונאו ,תקנימ האצמ
.תוחפשמ

לכ ושע תוריזנה .החפשמ ילב ,דבל ,הנש יצחכ םש ונייה .רתויב השקה הפוקתה התייה וז
,תדה ידומילב :תירשפא ךרד לכב תורצנה תא ונב ורידחה .וניתושפנ תא 'ליצהל' ץמאמ
תוליפתה תא ,שחלב ,ללפתהל יתלדתשה תוליפתה ןמזב .ןהלש 'םישודק'ה ירופיסב ,תוליפתב
.הלאב אצויכו ןוזמה תכרב ,עמש-תאירק תצק .יתרכזש

תא ,ירכז" :הל תננשמו ,יצחו שולש תב זא התייהש ,הרש לש התטימל תבנגתמ יתייה הלילב
תעדוי ינניא .עמש-תאירק תוארוק ונייה דחי ."הלואפ אלו הרש ךמש ,ירכז .היידוהי
רחאל קרו ,יעבט ןפואב תאז יתישע .תאזכ תוירחא השח יצחו עבש תב הדלי דציכ ריבסהל
.ןפוד אצוי השעמ והזש יתנבה םינש

ונתוא וריבעהו רזנמה ןמ ונתוא ואיצוה 8.5.1944-ב .לאוגהו ךרובמה םויה עיגה זאו
.יתדלוה -םוי היה הז יכ ,קיודמב םויה תא תרכוז ינא .ונריתסהל ומיכסהש תוחפשמל
יתייה .שולש תב הטועפב תלפטמו תתרשמ יתשמישו ,תירצונ םינזיטרפ תחפשמ ידי-לע יתצמוא
.הנומש תב לוכה-ךסב

,דחא םוי :רזנמב איה ףא הרתתסהש ,ל"ז יבא לש הדימלת יל הרפיס ןכמ רחאל תובר םינש
ייניע טבמ ךא ,יילא ברקתהל התסינ איה .תצמאמה יתחפשמ םע יתוא התאר ,בוחרב הלייטשכ
ריבסהל עדיי ימ .טבמה תא חוכשל תלגוסמ הניאש תרמוא איה .רתויב ןכוסמ רבדהש הל ןמיס
.הלאכ םיטקניטסניא הנטק הדלי תבאוש ןיינמ

קודבלו ץבקתהל הליחתה החפשמה .ונתוא וררחשו הדגירבהו תירבה תונב תואבצ ועיגה זאו
ילואש דודו ,הנניא אמיאו ,ונניא אבאו ,הנניא הנטקה יתוחאש ררבתה .אל ימו רזח ימ
.םירסח םידוד דועו ,ונניא ונאינפמאק

רחאל ,ונילא הרזח '45 ףוסב .םולכ ונעדי אל ןיידע אמיא לע .ץראל ונילע ה"שת ןסינב
םירחאמ קר .התוא תורוקה לע הברה הרפיס אל אמיא .הפוריאב הדדנו ןיזרטב הררחתשהש
;האופרב הלש עדיה תוכזב ,סופיטה תלחממ םישנא הליצה ךיא .ץיוושואב התרובג לע ונעמש
.המדא-חופתב םחלה תונמ תא חספב הפילחה דציכו ;הנומאו הווקת םהב החיפה ךיא

.המחלמה םות ינפל שממ ,תוומה תדעצב גרהנ אוה .תובר ונעמש אבא לע םג

(דעס ץוביק - וטוסק תיבל ,ןורבע הנשוש 'בגה ,השעמה תלעבל ונתדות)
םיידוהי םייח
שידק רמוא ,שוקלוא לש הבר ,ןמרגה השמ ברה .תמסרופמה הנומתה


םש שי הנומת לכל

,עדונ אל םתריטפ םויש האושה ישודק רכזל ,'יללכה שידקה םוי'ל עבקנש ,תבטב הרשע ומכ
ךשמב התייה תאזכ .םינומלא םישנאב םירושק האושה לש םימסרופמה םימולצתהמ םיבר םג
דמועה ,ןיליפתב רטועמו תילטב ףוטעה ידוהיה לש תמסרופמה הנומתה הנש םישימחמ הלעמל
.למסל התייה וז הנומת .םיעשעושמ סא-סא יסגלק וביבסו םידוהיה ויחא תויווג ןיב ףחי
.האושה ימיב הארונה הלפשהל למס

ילבמ ,םינואזומבו תוידפולקיצנאב ,האוש ירפסב וז הנומת העיפוה הנש םישימחמ רתוי
,הנומתה תגצומ ובש ,'םשו די' ןואזומב םג .הזכרמבש תומדה תוהז לע גשומ היהי שיאלש
."עודי וניא םלוצמה לש ומש" יכ התיתחתב הכ דע ןייוצ

דרשש דיחי

תינלופה הרייעה ןמ ,ןמרגה השמ ברה והז .שיאה תוהז הפשחנ ,הרקמ ךרדבכ ,הנורחאל קר
יקסבוני השמ ,ברה לש ונייחא אוה 'םשו די' תעידיל ואיבהו רבדה תא הליגש ימ .שוקלוא
לש המויק רבד לע ללכ עדי אל יקסבוני .הנויצ -סנב ררוגתמה תואלמגב הרטשמ שיא ,(74)
לע התוא הווח אוה .האוש תורפסב האירקל וא ןואזומב רוקיבל שרדנ אל םלועמ .הנומתה
.ורשב

הצרפ הרשע-שמח ןב היהשכ .םורבלוו הרייעב הרישעו תדבוכמ החפשמל דלונ יקסבוני
ןכוהש רקנובב ורתסוה ריעצה ויחאו ומיא ,תורעיל חרב ויבא .הלצפתה ותחפשמו ,המחלמה
לכמ ,םנמאו .טרח ותויה תוכזב דורשל הוויק אוה .ריעה רכיכב בצייתהל רחב אוהו ,שארמ
.תינלופה הרטשמל ףרטצהש ןכש ידי-לע ורגסוה ויחאו ומיא .הטילפל רתונ אוה קר ותחפשמ
ינב רתי לכו ויניע דגנל חצרנ ויבא דצמ ובס .המחלמה םות רחאל םידחא םימי תמ ויבא
.ודחכוה ,דחא דוד-ןבמ ץוח ,החפשמה

ביהצמ עטק

תורמל .שוקלוא הרייעה בר שמישש ,השמ ,דחא חאו תויחא שולש ויה ,הנא ,השמ לש ומיאל
ודוד םע שגפנ ןהבש תודדוב תויונמדזה רכוז יקסבוני ,םורבלוול שוקלוא ןיבש רצקה קחרמה
.ברה

-ןב .לארשיב רקיב ץייוושב ררוגתמה ודוד-ןבש תעב ,המ-ןמז ינפל ררועתה הנומתה ןיינע
תרכומ התייה הנומתה .היתחתמש תבותכהו הנומתה תא םש הארו 'םשו די' ןואזומב רייס דודה
רחאל רוא האר רשא ןותיע לש ביהצמ ריזג אצמו ויכמסמב רובנל לחה ותיבל רזחשכ .ול
.עוריאה רופיס דצל ,הנומתה ובו המחלמה

ןורחא שידק

.'םשו די'ל ונריבעי הזש ידכ ,הנויצ-סנמ ודוד-ןב לא ןותיעה עטק תא חולשל רהימ אוה
דוד-השמ ,שוקלוא בשות לש ויתומישרב הלגתנ הנומתה לע עדימה יכ ,בתכנ ןותיעה עטקב
בר לש ןורחאה ומוי לע רפוסמ םהבו ורמתשנ ויבתכ לבא ,האושב גרהנ הז ןמצייו .ןמצייו
.הרייעה

לבוה אוה .תירחש תליפת עצמאב אוהשכ תסנכה-תיבמ ברה אצוה" ,ןמצייו בתכ ,"םוי ותואב"
יבשותמ םיבר לש םהיתופוג ץראה לע ובכש רבכ םש ,הרייעה רכיכל תוירזכא תוטבח ידכ ךות
ויחא לע שידק רמאי רשא דע ,טק עגר ןיתמהל ברה םשקיב םינמרגה וב וריש םדוק .שוקלוא
'ה ."וב םג ורי ,םייסשכ .שידק רמא ברהו ותשקבל ומיכסה םיעשעושמה םינמרגה .םיתמה
.ומד םוקיי
-------------
רופיסל ןוקית .קייודמ היה אל הניינעב לבקתהש עדימה יכ ררבתה ,וז הבתכ םוסרפ ירחא
ןכדועמהו ןוכנה רופיסל ןאכ שקה - אבה ןוילגב םסרפתהגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


תבטב הרשע תוכלהמ

?תבטב הרשע תינעת תוכלה ןה המ :הלאש

אוה םהמ דחאש ,תומוצ העבראב תונעתהל (ח הירכז) םיאיבנה ירבדמ השע-תווצמ :הבושת
.ןושארה שדקמה-תיב ןברוחב םייתסנש רוצמה לחה ובש םויה ,"ירישעה םוצ" ,תבטב הרשע

םג .(5:11) םיבכוכה תאצב םייתסמו ,(4:35 :רתויב םירימחמל) רחשה תולעמ ליחתמ םוצה
אל ךא ,הייתשהו הליכאה תורוסא ולא תוינעתב .תינעתה תא םילשהל בייח ,לכאו חכשש ימ
.'וכו לדנסה תליענ ,הציחרה

םימחרה" דע תוחילסה תא םירצקמו יודיו םירמוא ןיא ,הלימ-תירב וא ןתח שישכ
.ללכ ןונחתו תוחילס םירמוא םניא תירבה-לעבו ןתחה .רתוי םירצקמה שיו ,"תוחילסהו

ןכו ,םייפא תליפנ ירחא ,םירודיסב ספדנכ ,'תבטב הרשעל תוחילס' םירמוא ד"בח גהנמל םג
.'ונכלמ וניבא' םירמוא םניאש םירחא םידיסח שיו .'ונכלמ וניבא'

הרשע תסנכה-תיבב ויהיש םישרודה םיקסופ שי ,האירק םוי ונניא ישילש םויש ןוויכמ
תאירקש םירובסה םיקסופ שי ,םתמועל .העבשב םיליקמה שיו ,'לחיו' אורקל ידכ ,םינעתמ
.ד"בח גהנמ ןכו ,םינעתמ השולשב ידו ,םויה תבוח איה 'לחיו'

רצו והוארק רבכ םא קרש םירמוא שיו ,הנעתמ וניאש ימ הרותל הליחתכל תולעהל םיריתמ שי
אל והוארק םא םגש םיקסופ ,םידרפסהמ טרפב ,םירחא .הלעי - םשה-לוליח ינפמ םעידוהל ול
.הלעי

םוי'ל השודקה ונצראב תישארה תונברה ידי-לע הז םוי עבקנ הפוריא תודהי ןברוח רחאל
.עדונ אל םתריטפ םויש האושה ישודקל 'יללכה שידקה

יהיו .סעכה ןמ רמשיהלו תחנב גהנתהל ,הז םויב שפנ-ןובשח ךורעל שי ,תינעת םוי לכבכ
.החמשלו ןוששל ,תוינעתה ראש םע ,הז םוצ הרהמב ךפהייש ןוצר
רעש קדצ חמצ ת"וש .ז"ס םש ןחלשה ךורע .ו"ס וסקת 'יס .חסקת ס"רו ,ב"ס נקת 'יס כ"ונו ע"וש
.ותעב רבד חול .נ"שו ,בי ק"ס דכק 'יס ע"וש רוציקל 'הכלהב םינייוצמה םירעש' .ח"ס םיאולימה
.חסקת ס"וס כ"ונו ע"ושזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי
דורב םחנמ :ךרוע"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 82 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il